mrshabanali

اجرای موفقیت آمیز برنامه کشتی

 

برنامه آموزشی سه روزه توقف اضطراری در یک کشتی تفریحی در شمال کشور برگزار شد. خوشحالیم که به رغم تمام سختی ها و دشواریها، کشتی را به حرکت در آوردیم و شناور در آبهای شمال کشور عزیزمان، از توسعه توانمندیها و استراتژیهای زندگی فردی صحبت کردیم. در آینده نزدیک بیشتر در این خصوص خواهم نوشت…