mrshabanali
بهشت من

هیچی به اندازه ی کتاب خریدن و کتاب خوندن خوشحالم نمیکنه.

بهشتی که من در ذهن برای خودم ساخته ام درختانی داره که به جای برگ، از شاخه هایش کتاب روییده و در نهرهاش، جویی از کلمات و جملات روانه و دختران و پسران زیبارویی که هر کتابی رو که تصور کنی خوانده اند و منتظرند تا پس از مطالعه ی تو، با تو در مورد آن کتاب حرف بزنند.

راستی. چه دنیای تلخیه دنیای دهه های بعد که دانش رو میشه به جای جرعه جرعه نوشیدن و فهمیدن، به سادگی خوردن یک قرص و حتی بدون خوردن یک قرص، در مغز داشت و بازیابی کرد