mrshabanali

رادیو مذاکره : ارتباطات و مذاکره

در این فایل در رابطه با موضوع «الگوهای رفتاری در مذاکره» صحبت شده است.آدمها در مواجهه با تعارضات٬ صحنه های مذاکره ٬ دیگران و.. الگوهای رفتاری متفاوتی دارند. مانند الگوی اجتناب٬ تسلیم٬ رقابتی وتهاجمی. افرادی که الگوی اجتناب الگوی غالب زندگی آنهاست به  طور کل از هرگونه بحث در مورد اتفاق های اطراف خود می پرهیزند وگفته روانشناسان با گذشت زمان دچار افسردگی میشوند.در حالی که در الگوی تسلیم افراد تسلیم خواسته طرف مقابل شده اما اعتراض خود را بروز می دهند.در مقابل افرادی که تهاجمی برخورد میکنند در هر بحث ساده ای میخواهند حتما برنده میدان باشند.در ادامه برای شنیدن  این فایل میتوانیدآن را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

سومین فایل رادیو مذاکره