mrshabanali

مصاحبه با نشریه توسعه مهندسی بازار

مصاحبه من با نشریه توسعه مهندسی بازار، در بیست و پنجمین شماره این نشریه منتشر شد.