mrshabanali

چاپ سوم کتاب فنون مذاکره من

چاپ سوم کتاب فنون مذاکره من (با مقدمه دکتر مسعود حیدری) منتشر شد. برای تهیه کتاب میتوانید با انتشارات نص به شماره های ۶۶۴۱۲۳۸۵ و یا ۶۶۴۶۵۶۷۴ تماس بگیرید.
متن مقدمه دکتر حیدری در مورد کتاب من را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:

لینک توضیحات دکتر حیدری در خصوص کتاب فنون مذاکره من

رادیو مذاکره


رادیو مذاکره: کارآفرینی در تخفیفان - ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

رادیو مذاکره: امیر تقوی و ارزش آفرینی کارآفرینان - ۲۷ بهمن ۱۳۹۲