mrshabanali
آیا فقط انسانها احساس را می‌فهمند؟

بارها مشاهده شده که سگ‌ها، برای روزهای متوالی کنار گور صاحبانشان می‌مانند.

دنیل دنت در یکی از کتابهایش می‌گوید: شاید منطقی نباشد که ما انسان را صرفاً به دلیل اینکه می‌تواند با استفاده از کلمات در مورد احساساتش حرف بزند، تنها موجود دارای هوش هیجانی بالا بدانیم.