mrshabanali

تغییر قالب روزنوشته ها

پس از حدود ۱۵ ماه که با قالب قدیمی روزنوشته ها، مطالب خودم را خدمت شما عرضه میکردم، نهایتاً تصمیم گرفتیم با هدف پویاتر شدن سایت، فرمت آن را تغییر دهیم.

طبیعی است که در نخستین روزها، احتمالاً مشکلاتی وجود خواهد داشت. اما امیدوارم به تدریج، به قالب جدید عادت کنیم و بتوانیم بیشتر از پیش با هم در تماس باشیم.

لینک قسمت روزنوشته ها