mrshabanali

درباره زن و مرد

بحث در مورد زن و مرد بحث ساده ای نیست. قرنها است ادامه دارد و قرنها نیز ادامه خواهد داشت. این بحث چنان چالشی در خود دارد که هنوز یکی از موضوعات چالشی مذاهب در مقابل یکدیگر و نیز در مقابل لامذهب ها، نگرش آنها به بحث زن و مرد است.

میخواهم گاه گاهی در مورد این بحث مهم بنویسم. نخستین بهانه ام را هم نوشته ای قرار داده ام که پنج سال پیش یک خانم به نام سمانه در یک وبلاگ نوشت.

اگر دوست دارید در این بحث همراه باشید، سری به پست «برابری» در روزنوشته ها بزنید.