mrshabanali

سخنرانی من در سومین کنفرانس مدیریت اجرایی

من در سومین کنفرانس مدیریت اجرایی سخنرانی کوتاهی خواهم داشت. این سخنرانی در بعد از ظهر روز دوم تحت عنوان «فرهنگ و ضدفرهنگ» در سازمانها ارائه خواهد شد.