mrshabanali

سری تفکر سیستمی در طرح متمم

سری تفکر سیستمی در طرح متمم، با هدف آموزش نحوه‌ی فکر کردن سیستمی و توسعه رویکرد سیستمی، با زبان ساده اما دقیق، می‌کوشد مخاطبان را با این حوزه‌ی مهم علمی که می‌تواند نگرش آنها را به تمام زندگی تغییر دهد آشنا کند.

سری تفکر سیستمی در طرح متمم