mrshabanali
مصداق ساده ای از قانون برنولی

اینها گوسفند هستند

اگه از خودشون بپرسی هزار جور حرف و ادعا دارند
اما ما که از بالا میبینیم میدونیم که یه مصداق ساده از قانون برنولی اند
:))