mrshabanali

Poster

سمینار هوش مذاکره محمدرضا شعبانعلی ۴ مهر ماه

سمینار هوش مذاکره محمدرضا شعبانعلی ۴ مهر ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۹ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.