mrshabanali

چهارمین دوره سفر از جهنم

چهارمین دوره آموزشی سفر از جهنم در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پانزدهم و شانزدهم آذر ماه برگزار میشود. نام دیگری که برای این دوره در نظر گرفته ایم، «انتخاب دوم» است، چون معتقدیم انسانها در مواجهه با مشکلات دو انتخاب دارند. اولین انتخاب پذیرفتن مشکل و سپردن خود به موج مشکلات است (که یکی پس از دیگری می آیند) و دومین انتخاب ایستادن در برابر آنهاست.

سایر توضیحات:

(بیشتر…)

دومین دوره سفر از جهنم برگزار شد

دومین دوره سفر از جهنم برگزار شد. دوره ای که منحصراً برای آموزش مواجهه با مشکلات طراحی شده است. در کنار هم اشک ریختیم، گفتیم، خندیدیم و آرام تر از قبل، بازگشتیم. در آینده بیشتر از این دوره حرف خواهم زد.