mrshabanali

نقشه راه رادیو مذاکره

این فایل مذاکره را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید. در این فایل به دلیل درخواست شنوندگان، Roadmap برنامه ۴۰۰ ساعته مذاکره تشریح شده است. در این فایلها قرار است به ۴ حوزه در مذاکره از فبیل ارتباطات٬ نحوه ارا

لینک مربوط به ششمین فایل آموزش ارتباطات و مذاکره