mrshabanali

نسخه آزمایشی TrustZone راه اندازی شد

بدون هر گونه توضیحی، باید اعلام کنم که: نسخه آزمایشی TrustZone راه اندازی شد.

www.trustzone.ir

دلم میخواهد ایده  TrustZone را به دو گروه هدیه کنم:

گروه اول – دوستان و مخاطبان بسیار عزیزم که اشتباه ها و ضعفهای زیاد کارهای مرا میبینند اما می بخشند و تحمل میکنند و تشویق میکنند…

گروه دوم – آنها که خود هیچ کاری نمیکنند و از اینکه دیگری نیز کاری کند، آزرده میشوند!

رادیو مذاکره: مفهوم اعتماد و اعتماد سازی

در این قسمت از رادیو مذاکره در مورد اعتماد و اعتمادسازی در مذاکره صحبت شده است. اعتماد یعنی آسیب پذیر کردن خود در مقابل یک فرد یا یک سازمان. اعتمادسازی لذت بخش است این لذت کاملا دو جانبه است هم برای فردی که اعتماد کرده و خود را در مقابل دیگری افشاء نموده و هم برای کسی که به او اعتماد شده و شنونده است. نکته بعدی اینکه بی اعتمادی را سابقه گذشته آدمها میسازد در حالی که اعتماد را ترکیبی از گذشته و تصویری از آینده تشکیل میدهد.

میتوانید با کلیک بر لینک زیر این فایل را دانلود نمایید..

لینک دانلود فایل دوازدهم