mrshabanali

متن دکتر فرضی پور در پاسخ: «من و بهار»

با سلام خدمت دوستان عزیزم

می دانید که من علاقه آنچنانی برای بحث در مورد مواردی که نیاز به محیطی آزاد و بدون حاشیه دارد در این مکانها ندارم ولی به خاطر روشن شدن موضوع برای دوستان عزیز –که البته برای من و آقای شعبانعلی همه چیز روشن است- این مطالب را می نویسم.

باور من این است که موضوعات اینچنینی نمی تواند دوستی پایدار و همکاری بلند مدت و استراتژیک ما را از بین ببرد. همانطور که دوست عزیزم آقای شعبانعلی اشاره کرده اند همانگونه که روزی با همفکری همدیگر این فعالیت ها را شروع کردیم در این چند روز هم با توجه به بعضی مسائل به طور مشترک تصمیم گرفتیم که در نحوه همکاری برای بعضی دوره های خاص (تکرار می کنم برای بعضی دوره ها)برای مدتی به شیوه متفاوت عمل کنیم .

و نهایتا به عرض برسانم که آقای شعبانعلی برای من کسی است که هیچ وقت و در هیچ زمانی حتی برای یک بار درخواست مرا برای کمک رد نکره اند. زمانی که درس جدیدی پیشنهاد می شد که کسی حاضر نبود بپذیرد یا سمینار و کنفرانسی بود که بایدنماینده ای از موسسه شرکت می کرد و زمانی که نیاز به حل مسئله و یا اصلاح وبهبود فرایندی و وظیفه ای بود آقای شعبانعلی همیشه آماده بود. ما دو نفربا وجود تفاوت هایی که داریم در یک چیز مشترکیم و آن داشتن تفکر سیستمی و کل نگر  است برای همین علاوه بر دوستیمان که بسیار مهم است برای ساختن آنچه هر دو به آن باور داریم همیشه در کنار هم خواهیم ماند.