mrshabanali

گزارش تراست زون

فعالیت سایت تراست زون محمدرضا شعبانعلی متوقف شده است و می‌توانید علت و توضیحات آن را در روزنوشته های محمدرضا شعبانعلی بخوانید:

پایان یک پرونده – گزارشی در مورد توقف تراست زون

با این حال، هیچ یک از فایل های صوتی تراست زون حذف نشده‌اند. بلکه به صورت رایگان در بخش‌های مختلف متمم در دسترس هستند.

از طریق لینکهای زیر می‌توانید به آنها دسترسی پیدا کنید:

مذاکره تلفنی

آموزش کارآفرینی و چالشهای آن

افزایش عزت نفس

کتاب صوتی دشواری انتخاب

نسخه آزمایشی TrustZone راه اندازی شد

بدون هر گونه توضیحی، باید اعلام کنم که: نسخه آزمایشی TrustZone راه اندازی شد.

www.trustzone.ir

دلم میخواهد ایده  TrustZone را به دو گروه هدیه کنم:

گروه اول – دوستان و مخاطبان بسیار عزیزم که اشتباه ها و ضعفهای زیاد کارهای مرا میبینند اما می بخشند و تحمل میکنند و تشویق میکنند…

گروه دوم – آنها که خود هیچ کاری نمیکنند و از اینکه دیگری نیز کاری کند، آزرده میشوند!