mrshabanali

دومین دوره سفر از جهنم برگزار شد

دومین دوره سفر از جهنم برگزار شد. دوره ای که منحصراً برای آموزش مواجهه با مشکلات طراحی شده است. در کنار هم اشک ریختیم، گفتیم، خندیدیم و آرام تر از قبل، بازگشتیم. در آینده بیشتر از این دوره حرف خواهم زد.