mrshabanali

دوره سفر از جهنم برگزار میشود

دوره سفر از جهنم یا Survival in the Hell که از دی ماه سال گذشته وعده برگزاری آن را داده بودیم در ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار میشود. این دوره برای تعداد محدود (حاکثر ۱۸ نفر) برگزار میشود و اطلاعات بیشتر از خصوص آن را میتوانید در این آدرس بیابید. همانطور که در سایت مهارتهای فردی اعلام شده، شرکت در این دوره مستلزم پر کردن فرم SOP و نیز شرکت در مصاحبه حضوری است.