mrshabanali

سخنرانی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

 روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ، یازدهمین  کنفرانس بین المللی مدیریت باهمکاری  دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و گروه پژوهشی و صنعتی آریانا در مرکز همایشهای بین المللی رازی  باحضور اساتید  و صاحبنظران برجسته کشور در حوزه مدیریت با هدف بهبود  کسب و کاربرای افزایش تحرک اقتصادی برگزارگردید .در این گردهمایی بزرگ مدیران و متخصصان کشور،محمدرضا شعبانعلی مطالبی را با موضوع “مذاکرهبرای همکاری­های مشترک بین شرکت­ها” مطرح کرد.

محمدرضاشعبانعلی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

محمدرضاشعبانعلی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

محمدرضاشعبانعلی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

محمدرضاشعبانعلی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

محمدرضاشعبانعلی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

محمدرضاشعبانعلی در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت