mrshabanali

هدف


به شدت سرگرم طراحی یک دوره جدید به نام هدف هستم. آنچه در این دوره قرار است مطرح شود مفاهیم و ابزارهای استراتژی فردی است. موضوعات زیادی وجود دارد که در جامعه آموزشی و اجرایی ما، همه چند جمله اولش را میدانیم اما هیچکدام بر آنها مسلط نیستیم. هدفگذاری و استراتژی فردی از این حوزه هاست. همه آماده اند تا برای شما هدفگذاری SMART را توضیح دهند اما اگر جمله ای بیشتر بخواهید، حرفی برای گفتن ندارند. به زودی این دوره را اجرا میکنم.