mrshabanali

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در دانشگاه شریف

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در مذاکره روز گذشته  سه شنبه ، ۱۴ آبان در دانشگاه شریف با تدریس محمدرضا شعبانعلی با حضور گروهی از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در مذاکره در دانشگاه شریف

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در مذاکره در دانشگاه شریف

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در مذاکره در دانشگاه شریف